•  

     „Żadna praca nie wymaga od człowieka wszystkich sprawności”

     Punktem wyjścia tworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  w Ośrodku było uznanie, że osoby niepełnosprawne intelektualnie posiadają wiele zdolności  i sprawności, które mogą im pomóc opanować umiejętności zawodowe, a także umożliwić im poruszanie się w sytuacji pracy. Są zdolne do wykonywania zawodów, czynności polegającym na dokładnym wykonawstwie, jak również odtwórczości .

     System doradztwa zapewnia stworzenie uczniom/wychowankom wsparcia w zakresie planowania i kreowania przyszłości zawodowej, społecznej oraz dotarcia do informacji.

     Zaplanowane doradztwo zawodowe duży nacisk kładzie na realizację zadań związanych m.in. z kształtowaniem pozytywnego stosunku i zainteresowania pracą jako wartością, budzeniem  i rozwojem zainteresowań oraz umiejętności, które w przyszłości mogą stać się zawodowymi jak również rozwojem motywacji.

     WSDZ angażuje wszystkich nauczycieli szkół i grup wychowawczych w celu wzmacniania i rozwijania potencjału, kompetencji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych    i rozwijania samodzielności – z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i ograniczeń każdego ucznia/ wychowanka

     Zadaniem Placówki jest pomoc uczniom w zrozumieniu i zainteresowaniu pracą jako wartością!

     Doradztwo zawodowe w Ośrodku proponuje oddziaływania i narzędzia, które zachęcą  i ułatwią poszukiwanie własnej drogi życiowej czyli wzmocnią potencjał uczniów  i przyczynia się do ich edukacji całożyciowej .

     Nadrzędnym celem wszystkich planowanych działań jest takie przygotowanie absolwentów, by mogli na miarę możliwości podejmować rolę pracownika i aby przede wszystkim umieli aktywnie uczestniczyć i integrować się w społeczeństwie.

     Ważnym celem jest osiągnięcie przez uczniów takiego poziomu otwartości i samodzielności, który w przyszłym, dorosłym życiu umożliwi im odnalezienie własnego miejsca  w społeczeństwie i zachęci do podejmowania różnych, dostępnych form aktywności,  w tym roli pracownika.