• Deklaracja dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

    Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jędrzejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego .

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


    o filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    o niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    o mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
    o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
    o część plików nie jest dostępnych cyfrowo

    Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:
     podwyższony kontrast
     możliwość powiększenia liter
     podświetlane linki
     mapa strony
     skala szarości
     jasne tło

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego: Zobacz raport

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Olesińska.
    • E-mail: sekretariat@soswjedrzejow.pl
    • Telefon: 41 386 22 78

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka

    "Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy prowadzącej do parkingu wewnętrznego, prowadzą do niego schody i podjazd dla niepełnosprawnych.
    2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    3. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
    4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym
    są pracownicy obsługi.
    5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1, 2 i 3 piętro) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę/platformę (z możliwością wejścia bezpośrednio
    z zewnątrz).
    6. W budynku znajdują się dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
    7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

    Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

    Oświadczenie sporządzono na podstawie oceny dokonanej przez podmiot publiczny: zespół reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa informatycznego w CERT Polska. Nie wykryto podatności na serwerze.
    Przy samoocenie i analizie dostępności stwierdzono, że strona jest dostępna pod względem technicznym.