• Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywamy zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd. 

     Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka. Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

     Celem oddziaływań jest:
     • jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju,
     • odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb,
     • zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które można określić w trakcie diagnozy funkcjonowania dziecka i warunków, w jakich się ono rozwija,
     • ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi zaburzeniami,
     • wczesna kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności, przygotowanie i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym, prawidłowym
       pielęgnowaniu dziecka (profilaktyka), 
     • kształtowanie pozytywnych relacji rodzic - terapeuta.   

     Współpraca z rodziną dziecka polega na:
     • rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania,
     • udzielaniu instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem,
     • udzielaniu pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich
       środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

     Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

     Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

     Zajęcia prowadzi zespół, w skład którego wchodzą:
     • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi
       umysłowo), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi) lub surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi),
     • psycholog,
     • logopeda,
     • inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

     Do zadań zespołu należy w szczególności:
     • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań,
     • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy,
       stosownie do jego potrzeb,
     • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w
       zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
     • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz
       planowanie dalszych działań.

     W pracy z dziećmi wykorzystujemy szereg metod dostosowanych do ich potrzeb i możliwości psychoruchowych.