• Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

    Dnia 01.12.2017r zainicjował działalność Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy na mocy porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1676 zawartego w dniu 27.11.2017r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Jędrzejowskim z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie. 

      Zadania, które realizuje WOKRO wynikają z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa i będzie realizowany do 2021 r.i zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz.1712), w tym m.in. 

    1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
    2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
    3. Wskazywanie właściwych jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
    4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzonych na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe w wymiarze do 5 godzin tygodniowo,
    5. Koordynowanie działań w zakresie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu jędrzejowskiego.