• Młodzieżowa Rada Wychowanków 

    Na terenie Grup Wychowawczych w Jędrzejowie działa Młodzieżowa Rada Wychowanków. Członkowie Młodzieżowej Rady Wychowanków są reprezentantami wszystkich wychowanków i mieszkańców placówki. Pełnią rolę pośrednika pomiędzy społecznością szkoły, grup wychowawczych a dyrektorem i wychowawcami, współdecydują o ważnych sprawach placówki , uczestniczą w rozwiązywaniu zaistniałych problemów i konfliktów. Głównym celem MRW jest rozwijanie samorządnej działalności wychowanków, mające na celu przygotowanie ich do życia w społeczeństwie , rozwijanie i pielęgnowanie życia społeczno-kulturalnego w placówce w tym rozwijanie tradycji i obrzędowości, uatrakcyjnianie czasu wolnego wychowanków, rozwijanie zainteresowań i pasji wychowanków, rozstrzyganie sporów między wychowankami oraz czuwanie nad przestrzeganiem zasad współżycia społecznego, podejmowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz placówki, reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb w placówce, udzielanie pomocy wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji, organizowanie pomocy koleżeńskiej w celu przezwyciężania niepowodzeń szkolnych, udział w akcjach społecznościowych i charytatywnych, promocja Placówki w środowisku lokalnym, oraz współpraca z lokalnymi instytucjami
    i organizacjami. Młodzieżowa Rada Wychowanków działa w oparciu o roczny plan pracy, który konstruowany jest
    w oparciu o:
    -Program Wychowawczo - Profilaktyczny Ośrodka,
    -Wnioski z działalności MRW z poprzedniego roku szkolnego,
    -Propozycje wychowanków,
    MRW współpracuje również z Samorządem Uczniowskim działającym w Ośrodku. MRW organizuje z wychowankami wiele ciekawych imprez, uroczystości, apeli i konkursów, spotkań i wyjść ,zgodnie z obowiązującym Kalendarzem Imprez i Uroczystości, w tym: Dzień Chłopaka, Pasowanie na Wychowanka, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet, Powitanie Wiosny  , Dzień Dziecka, Powitanie Lata, rajdy integracyjne.