• To wielka sztuka - umieć żyć. 
     Znajdować dobro, omijać zło, pragnąć miłości i bez niej być, doceniać przyjaźń, rozjaśniać mrok.
     To wielka sztuka - chcieć zrozumieć ludzkie przywary i cudzy ból, czyjeś cierpienie, kruchość istnienia, istotę grzechu, wymowę słów.
     To wielka sztuka - cieszyć się życiem na przekór? wichrom, żywiołom burz. Umieć przeżywać uroki świtu, trudne problemy, noce bez snu.
     To wielka sztuka - witać uśmiechem każdy nowy dzień...
     To wielka sztuka - umieć żyć.

     Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie od 2005 roku działa Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM’’, które zostało zarejestrowane 28.02.205 roku pod numerem KRS 229545. Członkami stowarzyszenia są nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz osoby zaprzyjaźnione. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, opiera się na składkach członkowskich, pracy społecznej członków, wsparciu ludzi dobrej woli 

     Swoją działalność opiera o założenia statutowe. Główne cele to:

     1.  Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do optymalizacji warunków rozwoju, edukacji osób niepełnosprawnych, w szczególności uczniów  

      Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie.

     2.  Wspieranie osób niepełnosprawnych w ich dążeniu do, w miarę możliwości, samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
     3.  Egzekwowanie praw osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans, integracja społeczna oraz likwidacja barier.
     4.  Rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz rewalidacja osób niepełnosprawnych.
     5.  Działalność oświatowa i kulturalna.
     6.  Upowszechnianie kultury fizycznej i ekologii.
     7.  Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
     8.  Ochrona i promocja zdrowia.
     9.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
     10.  Działalność charytatywna.
     11.  Promocja i organizowanie wolontariatu.
     12.  Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
     13.  Działanie na rzecz rozwoju obszaru powiatu jędrzejowskiego w oparciu o aktywność lokalnej społeczności.

     Nazwę Stowarzyszenia ,,RAZEM "tworzą inicjały wyrazów, które najlepiej wyjaśniają sens i program działań,
     są także ich rekomendacją: Rozwój, Akceptacja, Zrozumienie, Empatia, Miłość- to terminy, które mówią
     o istocie człowieczeństwa, humanitaryzmu, a ich inicjały tworzą ideę wspólnych działań- dających rękojmię powodzenia.

     Siedzibą Stowarzyszenia ,,RAZEM" jest adres Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Jędrzejowie, a inicjatorami powstania była ówczesna Dyrektor Ośrodka - Irena Jamro oraz pracownicy mający duże doświadczenie w sprawowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, zajmujący się ich nauczaniem, wychowaniem i terapią. To właśnie doświadczeni pedagodzy wiedzą najlepiej, jak ludzie z intelektualnymi deficytami- uzależnieni są od środowiska i pomocy w pełni sprawnych jego członków.

     Pomagamy przełamywać bariery społeczne, bronimy ich przed wyobcowaniem ze środowiska, które nie zawsze potrafi dostrzec, że sprawni inaczej mają także swoiste talenty i potrzebę akceptacji. Uśmiech na twarzy dziecka nadaje sens wszelkim działaniom i to jest największa dla nas zapłata.

     Za całokształt swojej pracy Stowarzyszenie w 2010 roku otrzymało Złotego Gryfa w kategorii: Edukacja
     i Kultura. Pielęgnowanie Tradycji Kulturowych.

     Stowarzyszenie jest współorganizatorem wielu imprez, wycieczek, wyjazdów, przeglądów, turnusów rehabilitacyjnych, zbiórek żywności.

     Zarząd Stowarzyszenia na przestrzeni lat:

     Obecny Zarząd
     Prezes – Aneta Cieślak
     Wiceprezes - Ewa Kośmider
     Skarbnik - Edyta Biała-Biernacka
     Członkowie - Aneta Błaszkiewicz, Agnieszka Zaczkowska, Beata Walczyńska, Ewa Małek 

     Lata 2017 - 2021
     Prezes – Zdzisława Wrześniewska
     Wiceprezes - Dorota Pełka
     Skarbnik - Edyta Biała-Biernacka
     Członkowie - Agata Sobczyk, Agnieszka Putowska, Monika Grabowska, Maria Mioduszewska - Pwlikowska

     Lata 2013 - 2017
     Prezes – Zdzisława Wrześniewska
     Wiceprezes - Jerzy Putowski
     Skarbnik - Edyta Biała-Biernacka
     Członkowie - Marzena Wiewióra, Urszula Olesińska, Joanna Adamczyk, Marta Gromiec

     Lata 2009-2013
     Prezes – Dorota Walczyńska
     Wiceprezes - Robert Kosowski
     Skarbnik - Edyta Biała-Biernacka
     Członkowie - Irena Jamro, Aneta Cieślak, Izabela Blicharska, Ewa Struzik

     Lata 2005- 2009
     Prezes – Anna Pełka
     Wiceprezes - Łukasz Jaszczyk
     Skarbnik - Maria Mioduszewska
     Członkowie - Irena Jamro, Ewa Struzik, Beata Wojnowska, Izabela Kurkowska

      

     Dziękujemy za wszystkie spędzone z nami lata. Pozostają z nami cudowne wspomnienia i zdjęcia,
     do których często wracamy. Naszym przyjaciołom, sponsorom, ofiarodawcom, rodzicom dziękujemy za wieloletnią współpracę, okazywane serce, bezinteresowną pomoc, ogromną wrażliwość, otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych. Życzymy dużo zdrowia, wiele radości, pomyślności w życiu zawodowym jak i rodzinnym. Liczymy na dalszą owocną współpracę.


                                                                                                                              Zarząd Stowarzyszenia