• Patron Ośrodka

    • Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija ( Elias Canetti)

     1 września 1960r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Kuratorium Okręgu Szkolnego wydało orzeczenie w sprawie organizacji PZW i Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci opóźnionych w rozwoju umysłowym w Jędrzejowie przy ul. Skroniowskiej 5. Trud tworzenia nowej placówki i organizacji nauczania przed 55 laty został powierzony panu Szymonowi Wielińskiemu. Dla zatrudnionych nauczycieli był to czas próby w nowym zawodzie, poszukiwania właściwych metod i form , które byłyby najbardziej skuteczne w pracy z uczniami o specyficznych potrzebach psychofizycznych.

     W miarę upływu czasu do placówki zaczęli przybywać kolejni uczniowie co sprawiło, że pojawiły się trudności w zakresie zapewnienia właściwej bazy lokalowej zarówno do nauki w szkole jak i wypoczynku w internacie.
     Lata 1963-1993 to czas nieustannego poszukiwania , modernizowania i dostosowywania warunków nauki i pracy do zmieniających się ciągle potrzeb. Placówka wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę , internat na kilka lat zawiesił swoją działalność. Poszukiwanie właściwej bazy nie stanowiło jednak przeszkody by stawiać czoła nowym wyzwaniom i inicjować działalność kolejnych placówek zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami.
     W 1975 roku w Węgleńcu utworzono tzw. ,,Szkołę Życia’’ i internat dla chłopców głębiej upośledzonych umysłowo.
     W 1977 powołano do funkcjonowania ,,Szkołę Życia” tym razem dla dziewcząt na bazie Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.
     1 września 1984 roku PZW na mocy uregulowań prawnych zmienił nazwę na SOSzW, która obowiązuje do dzisiaj. Na tablicy urzędowej , sztandarze , pieczęciach pomija się nazwę specjalny.
     Rok 1994 zapisał się w historii SOSW jako data powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej. Celem jego działania jest rehabilitacja społeczna osób, które zakończyły naukę w szkole. Ponad 20 letni dorobek przynosi znaczące efekty, a popisy artystyczne ,,Grześków’’ znane są nie tylko w powiecie czy województwie.
     W 1997 roku, kiedy to po raz pierwszy w systemie edukacji objęto obowiązkiem szkolnym dzieci i młodzież głęboko niepełnosprawną intelektualnie zainicjowały na bazie DPS w Mnichowie zespoły rewalidacyjno- wychowawcze, które w strukturach Ośrodka funkcjonują do dziś.

     Rok 2005 był niezwykle wyjątkowym w dziejach ośrodka. 28.02. powołano do funkcjonowania Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM’’ 27.10.2005 roku ważnym wydarzeniem w życiu Ośrodka jest nadanie imienia placówce. Na patronkę zostaje wybrana profesor Maria Grzegorzewska W chwili obecnej kształcimy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat w różnym stopniu niepełnosprawnej intelektualnie na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zespołach rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania.