• Za organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej odpowiedzialne są powołane przez Dyrektora Ośrodka zespoły. Pracę zespołów koordynują wychowawcy poszczególnych klas, a w ich skład wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z danym uczniem. Efektem prac zespołów są opracowane dla każdego ucznia Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne, w których zaplanowane są min. formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

    W placówce zatrudnia się wykwalifikowaną kadrę specjalistów realizujących z powodzeniem poszczególne formy wsparcia:

    Pedagog:
    Beata Maluch (Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)

    Joanna Bień  (Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)

     

    Psycholog:
    Kinga Mazu  (Psychologia)

    Nauczyciele realizujący formy współpracy psychologiczno-pedagogicznej:
    Joanna Adamczyk (Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna)
    Aneta Cieślak (Terapia zajęciowa.Terapia ręki I i II stopnia)
    Monika Grabowska (Arteterapia-sztuki plastyczne. Sensoplastyka)
    Joanna Małecka (Logopedia. Terapia EEG Biofeedback I i II stopnia)
    Katarzyna Chałupka-Odyas (Tyflopedagogika. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia metodą integracji sensorycznej I stopnia)

    Agata Sobczyk (Diagnoza i terapia pedagogiczna)
    Ewa Struzik (Pedagogika specjalna. Praca z dzieckiem autystycznym)
    Edyta Szczygieł (Logopedia. Neurologopedia z balbutologią. Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I i II stopnia. Wspomagające i alternatywnemetody porozumiewania się AAC. Diagnoza AAC)
    Dorota Walczyńska (Pedagogika terapeutyczna i rehabilitacyjna)
    Katarzyna Chałupka-Odyas  (Ramowy program usprawniania procesów widzenia, funkcji wzrokowych oraz orientacji przestrzennej (wraz z jego modyfikacją)

    W zakresie organizowanego doradztwa zawodowego placówka współpracuje z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery w Kielcach.

    W ramach organizowanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej placówka współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, opieką społeczną i innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie.